ࡱ> WV T8\p Administrador Ba==h\:#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1 Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1" SansSerif1Arial1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri14Calibri1,>Calibri1>Calibri1>Calibri1Calibri1<Calibri1?Calibri1 Calibri1Calibri1h>Cambria1>Calibri1Calibri3#,##0\ " ";\-#,##0\ " "=#,##0\ " ";[Red]\-#,##0\ " "?#,##0.00\ " ";\-#,##0.00\ " "I"#,##0.00\ " ";[Red]\-#,##0.00\ " "q*6_-* #,##0\ " "_-;\-* #,##0\ " "_-;_-* "-"\ " "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _ _-;\-* #,##0\ _ _-;_-* "-"\ _ _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_-"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)72_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) _(#,##0.00_);_(\-#,##0.00_)*%[$-C0A]dddd\,\ dd" de "mmmm" de "yyyy#,##0.00_ ;\-#,##0.00\                              ff ` P                ! " # $ P  % a <@ @ 1|@ @7 1|@ 7    8 @ 8 @ 8 @ 8@ 8 8@  ( 8 0@ @ 0@ @  (@ 0@@ 8@ 1<@ @ 8 8 @ 1 x x x x 0 8 0 8@@ 8 8@@ 8@@ 8@ (@ <@ @ 4@ @ @ @ ,@ @ <@ @ $@ @ 4@ @ 1|@@7 8@ 1|@7 8 1| @7 8 ||o}A} " de "yyef;_(@_)0}A} " de "yyef;_(@_)0}A} " de "yyef;_(@_)0}A} " de "yyef;_(@_)0}A} " de "yyef;_(@_)0}A} " de "yyef ;_(@_)0}A} " de "yyL;_(@_)0}A} " de "yyL;_(@_)0}A} " de "yyL;_(@_)0}A} " de "yyL;_(@_)0}A} " de "yyL;_(@_)0}A} " de "yyL ;_(@_)0}A} " de "yy23;_(@_)0}A} " de "yy23;_(@_)0}A} " de "yy23;_(@_)0}A} " de "yy23;_(@_)0}A} " de "yy23;_(@_)0}A}! " de "yy23 ;_(@_)0}A}" a" de "yy;_(@_)0}}# }" de "yy;_(@_)0-;_-?\ _ @_-@ }}$ " de "yy;_(@_)0???-;_-????\ _ ???@_-@ ???}A}% }" de "yy;_(@_)0}A}& " de "yy;_(@_)0}-}' " de "yy}A}( " de "yy;_(@_)0}A}) " de "yy;_(@_)0}A}* " de "yy;_(@_)0}A}+ " de "yy;_(@_)0}A}, " de "yy;_(@_)0}A}- " de "yy ;_(@_)0}}. ??v" de "yy̙;_(@_)0-;_-?\ _ @_-@ }A}/ " de "yy;_(@_)0}A}4 e" de "yy;_(@_)0}x}5" de "yy;_(-; ?\ @_}}7 ???" de "yy;_(???-; ????\ ???@_-@ ???}-}8 " de "yy}-}9 " de "yy}-}: " de "yy}A}; " de "yy?;_(}A}< " de "yy23;_(}U}= " de "yy;_(-; 20% - nfasis1O20% - nfasis1 ef %20% - nfasis2O"20% - nfasis2 ef %20% - nfasis3O&20% - nfasis3 ef %20% - nfasis4O*20% - nfasis4 ef %20% - nfasis5O.20% - nfasis5 ef %20% - nfasis6O220% - nfasis6 ef %40% - nfasis1O40% - nfasis1 L %40% - nfasis2O#40% - nfasis2 L渷 %40% - nfasis3O'40% - nfasis3 L %40% - nfasis4O+40% - nfasis4 L %40% - nfasis5O/40% - nfasis5 L %40% - nfasis6O340% - nfasis6 Lմ %60% - nfasis1O 60% - nfasis1 23 %60% - nfasis2O$60% - nfasis2 23ږ %60% - nfasis3O(60% - nfasis3 23כ %60% - nfasis4O,60% - nfasis4 23 % 60% - nfasis5O060% - nfasis5 23 %!60% - nfasis6O460% - nfasis6 23 % "Bueno=Bueno a% #ClculoyClculo }% $Celda de comprobacinCelda de comprobacin %????????? ???%Celda vinculadaSCelda vinculada }%& Encabezado 1M Encabezado 1 I}%O' Encabezado 4? Encabezado 4 I}% (nfasis1Cnfasis1 O % )nfasis2C!nfasis2 PM % *nfasis3C%nfasis3 Y % +nfasis4C)nfasis4 d % ,nfasis5C-nfasis5 K % -nfasis6C1nfasis6 F % .EntradayEntrada ̙ ??v% / IncorrectoG Incorrecto %0&Millares1. Millares [0]2"Moneda3* Moneda [0] 4NeutralANeutral e%"Normal 5Notasd Notas 6* Porcentaje 7SalidawSalida ???%????????? ???8Texto de advertenciaO Texto de advertencia %9Texto explicativoI5Texto explicativo % :Ttulo3Ttulo I}% ;Ttulo 2ETtulo 2 I}%? <Ttulo 3ETtulo 3 I}%23 =TotalMTotal %OOXTableStyleMedium2PivotStyleLight1683ffff̙̙3f3fff3f3f33333f33333\` T2019 Kostu errendimendua""a|Programa Descripcin010100110001200013000140001500016000201002100021100220002210023000240003010031000320003400040100410004110042000421004300044000501006010061000620006210070100710007110072000801008100081100820009010091000911009200092101410095010DIPUTATU NAGUSIADIPUTADO GENERAL DeskribapenaGastuakSarrerak Onart. Oblig. Onart. Eskub.*GOBERNATZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOA)GOBERNANZA Y COMUNICACIN CON LA SOCIEDAD6EKONOMIA SUSTAPENA, LANDA INGURUNEA ETA LURRALDE OREKA9PROMOCION ECONMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL%MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAOGASUN ETA FINANTZAHACIENDA Y FINANZASBIDE AZPIEGITURAKINFRAESTRUCTURAS VIARIASGIZARTE POLITIKAPOLITICAS SOCIALES INGURUMENA ETA OBRA HIDRAULIKOAK"MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRAULICASBATZAR NAGUSIAKJUNTAS GENERALES HAINBAT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAKGASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOSAURREKONTU GUZTIRATOTAL PRESUPUESTOOharra / Observacin* Diputatu nagusiaren alorraren idazkaritza) Secretara del rea del diputado general Diputatu nagusiaren kabinetea Gabinete del diputado general! Aldundiaren kudeaketa estrategia Estrategia foral de gestin Komunikazioa Comunicacin Bizikidetza eta giza eskubideak Convivencia y derechos humanos Hizkuntza berdintasuna Igualdad lingstica Berdintasuna Igualdad8 Kultura, turismo, gazteria eta kirol zerbitzu orokorrak= Servicios generales de cultura, turismo, juventud y deportes* Ondare historiko artistikoa eta artxiboak* Patrimonio histrico-artstico y archivos Gordailua eta museoak Gordailua y museos Kultur proiektu estrategikoak" Proyectos estratgicos culturales/ Liburutegia, kulturaren sustapena eta hedapena* Biblioteca, promocin y difusin cultural# Haur, nerabe eta gazteen sustapena/ Promocin de infancia, adolescencia y juventud Kirolaren sustapena Fomento del deporte9 Gobernantzako eta gizartearekiko komunikazioko zerbitzu 9 Servicios generales de gobernanza y comunicacin con la Herritarren partaidetza Participacin ciudadana$ Suaren aurkako babesa eta sorospena( Proteccin contra el fuego y salvamentoC Diputatuen kontseiluaren idazkaritza, aholkularitza eta defentsa > Secretara del consejo de gobierno foral, asesora y defensa 03110 Funtzio publikoa Funcin pblica8 Foru aldundiko zerbitzuen modernizazioa eta hobekuntza A Modernizacion y mejora administrativa en los servicios pblicos Aldundiko zerbitzu orokorrak Servicios generales diputacin= Ekonomia sustapeneko, landa inguruneko eta lurralde orekako ; Servicios generales de promocin econmica, medio rural y Lk- lurraldearekiko konpromezua! Lk- compromiso con el territorio$ Eskulangintza sektorearen sustapena Promocin del sector artesanal/ Zientzia, teknologia eta berrikuntza sustatzea7 Promocin de la ciencia, la tecnologa y la innovacin( Internazionalizazio jarduketa sustatzea% Promocin de la internacionalizacin# Gipuzkoa 4.0:fabrikazio aurreratua# Gipuzkoa 4.0: fabricacin avanzada$ Landa garapena eta nekazal egiturak( Desarrollo rural y estructuras agrarias Fraisoro laborategia Laboratorio fraisoro( Abereen ekoizpena eta osasuna sustatzea$ Fomento produccin y sanidad animal, Landaretzaren sustapena eta esperimentazioa$ Promocin y experimentacin vegetal Mendiak eta habitaten kudeaketa Montes y gestin de hbitats Basa animaliak eta landareak Fauna y flora silvestre Lurralde oreka Equilibrio territorial; Mugikortasuna eta lurralde antolaketako zerbitzu orokorrak= Servicios generales de movilidad y ordenacin del territorio Garraioaren antolamendua Ordenacin del transporte Bizikleta bideak Vas ciclistas% Pasaialdeko antolaketa eta sustapena% Ordenacin y promocin de pasaialdea4 Plangintza eta lurzoruaren eta ondarearen kudeaketa/ Planificacin y gestin del suelo y patrimonio Lurraldearen antolaketa Ordenacin del territorio Arkitektura Arquitectura. Ogasuneko eta finantzetako zerbitzu orokorrak+ Servicios generales de hacienda y finanzas Zerga administrazioa Administracin tributaria06110& Herritarren arreta eta zerga heziketa* Atencin ciudadana y educacin tributaria Aurrekontuak eta finantzak Presupuestos y finanzas" Zor publikoa eta foru diruzaintza Deuda pblica y tesorera Zerga eta finantza politika Poltica fiscal y financiera Erakundeekiko konpromisoak Compromisos institucionales( Foru auzitegi ekonomiko-administratiboa( Tribunal econmico-administrativo foral( Bide azpiegituretako zerbitzu orokorrak0 Servicios generales de infraestructuras viarias Errepideak artatzea Conservacin de carreteras% Errepideen eraikuntza eta hobekuntza$ Construccin y mejora de carreteras1 Presako inbertsioak, prebentzioa eta konponketak. Inversiones urgentes, prevencin y reparacin' Kontratazioa, plangintza eta ustiapena* Contratacin, planificacin y explotacin& Gizarte politikako zerbitzu orokorrak* Servicios generales de polticas sociales Desgaituen laguntza% Atencin a personas con discapacidad Adinekoen laguntza Atencin a personas mayores# Plangintza eta informazio sistemak( Planificacin y sistemas de informacin, Inbertsioen eta gizarte lankidetzaren plana) Plan de inversiones y cooperacin social Aldizkako prestazio ekonomikoak# Prestaciones econmicas peridicas@ Gizarteratzea eta indarkeria matxistaren emakume biktima babesaJ Proteccin a la mujer vctima de violencia machista y de inclusin social Haur eta nerabeen babesa+ Proteccin a la infancia y la adolescencia" Foru erakunde publikoak kudeaketa' Gestin de organismos pblicos forales9 Ingurumeneko eta obra hidraulikoetako zerbitzu orokorrak: Servicios generales de medio ambiente y obras hidrulicas Ingurumena Medio ambiente Hondakin eta hondartzak Residuos y playas Iraunkortasuna Sostenibilidad Energia iraunkorra Energia sostenible Degradatutako esparruak Areas degradadas Aldaketa klimatikoa Cambio climtico Azpiegiturak hidraulikoak Infraestructuras hidrulicas$ Ur baliabideak eta uraren kalitatea Recursos y calidad del agua&KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROLAK%CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTESEsta informacin refleja la ejecucin de los gastos e ingresos de los captulos 1 a 9 de los programas presupuestarios del ejercicio 2018%MOVILIDAD Y ORDENACION DEL TERRITORIO010205 Identitate korporatiboa eta harreman instituzionalak3 Identidad corporativa y relaciones institucionales02220Turismo eta lurralde irudiaTurismo e imagen territorial02410024200243002440025000251002600 Desarrolo de municipios rurales Landa udalerrien garapena Cooperacin internacional Nazioartekoko lankidetza031200313003300- Proiektu estrategikoetako zerbitzu orokorrak. Servicios generales de proyectos estratgicosPROIEKTU ESTRATEGIKOAKPROYECTOS ESTRATGICOS062200623007210073000731007400081200922009300093100940010010101001011010120101301014010150102001021010220 Ibaiak leheneratzeaRestauracin fluvialpInformazio honek 2019 ekitaldiko aurrekontu programen 1-9 kapituluetako gastu eta sarreren exekuzioa islatzen du"5 k5U55+6k6U6f7Pq8[K95T:>;Q<;=> N@8 A B CDEF$HdINJiKMMHO2PP_QIQQccB T8 eep| dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?M\\inprimer\F00173 4dXA4Canonc`-Canon Generic Plus UFR II"ddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d""eddd   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEd"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQR"STUVWd   d !"#$%&d!dddd!   d dddH8 4 33g 1 4 33g 1Xd2 Arial\CNZSRGBC.ICC\CNZSRGBC.ICC\CNZSRGBC.ICC KONFIDENTZIALAKONFIDENTZIALAHArialDefault Settings X ddd    #$%&'()*" dX333333?333333?&<3U } } 9} e@@@@@@@@ @ @ @  i k1 m ?2 ?3 jln @4 @5 L KJ YK~ bDc Q R Zb/6Xc@@ L DL [MbM/c L DN [ObhEPAc L DP [Q~ b=c L DR [S~ bJ!c L DT [UbZAcQ7o A L DV [W~ b+ c L E/ \0# >ahAsA % # >!AY % ( Q Du [v b/@gͬ Q Dw [x bRE0qA~ gS$ Q Dy [z~ bgF g Q D{ [|bm=UAg Q D} [~~ b' g Q D [~ bGgg Q S ]~ bEg Q D [b ףSiA~ gP Q D [bR%gߔD Q D [~ b`Rg= ף0@ Q D [~ bO g Q D [~ bLg Q D [b= {VhAg( "A Q D [byz=@A~ g Q S ]~ bwhL E8 \9#e433A % @#e{lXA % Q DX [Yb;P)Zg Q DZ [[~ bfwg Qn D\ []~ bCsQVg Q D^ [_bfffKPAgfffff@ Q D` [abcMbA~ g AD\ lF,B@@FBBNBt@JBFBBBJ@JBBNJBt@BBN !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? Q S ]~ bkp g !Q !Db ![c!b333^GXA~ !g "Q "Dd "[e"bfff.GqA~ "gA#L #E #\##ep=1vA %"@##e{GD8A %" $Q $Df $[g$b(fA~ $g %Q %Dl %[m%bRgGR &Q &Do &[p&bFLngc 'Q 'Dq '[r'bQgV (Q (Ds ([t(b333UA~ (gI )Q )Dh )[i)bw!gD *Q *Dj *[k*bfffj<L >E; >\<#>e|A5 %6=J#>e$mA5 %6= ?Q$ ?D ?[?b:+gQAD lBJJtJ@@@J@NtBS@J@J@BBtJNB@BBNBt@ABCDEFGHIJK@LMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @Q% @D @[@bӉA~ @gsOT AQ& AD A[Abz{eAAg= ף@A BQ BD B[BbHz`5pA~ BgF CQ' CD C[Cb]ghDL DE= D\>#DeA> %?C#DeHz( RA> %?C/ EQ( ED E[~ Ebx`Eg= #PA FQ) FD F[Fb333I6A~ FgK2 GQ* GD G[GbףpLVAGg\\A HQ+ HD H[~ HbB!Hg IQ, ID I[Ibp=siA~ Ig)3A JQ JD J[Jb2AAJg(S|A KQ KD K[Kb\¡D}AKg LQ LD L[LbfffDA~ Lg MQ MD M[MbRA~ Mg_[ANL NE? N\@#Nep}VAD %EM\#NeGѓAD %EM OQ OD O[Obfff&0A~ Og PQ PD P[~ PbWPg QQ QD Q[Qbp=dAQg RQ RD R[~ Rb Rg SQ SD S[Sb R(g s, TQ TD T[~ Tb Tg UQ UD U[~ Ub˘#Ug VQ VD V[VbWGg_H WQ WD W[Wbg6 XT XX XVXbG gcYL YFA Y_B#YeQ%`tAN %OX#Ye 4AN %OXZLGPdg [L- [HC [`D~ [f|YA[g\LIPdg ]M. ]HE ]`F~ ]d]g^OIPdg_N _JG _aH]_ez IZA_GD DD#D+D-D5D>DDDNDYD[D]W_eCMAYAD DD#D+D-D5D>DDDNDYD[D lJNJ@tJJNBJNFJJtJBFB@BB@@@tBBbcd bAI cB dC f(>@CMBM```ggD Oh+'0@Hl ARBINA ANDONEGUI, SilviaAdministrador@HF'/@x>S.@j) ՜.+,0HP X`hp x 2019 Kostu errendimendua Hojas de clculo !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEGHIJKLMOPQRSTURoot Entry Fw 0Workbook/SummaryInformation(FDocumentSummaryInformation8N