ࡱ> g2ɀ\pMURUA EIZAGIRRE, Tomas Ba==2#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1$Arial1 Arial1h8Cambria1(,8 Gill Sans MT1(8 Gill Sans MT1(8 Gill Sans MT1( Gill Sans MT1( Gill Sans MT1(< Gill Sans MT1(> Gill Sans MT1(? Gill Sans MT1(4 Gill Sans MT1(4 Gill Sans MT1( Gill Sans MT1( Gill Sans MT1Arial1( Gill Sans MT1( Gill Sans MT1( Gill Sans MT1( Gill Sans MT1Arial1 Arial3#,##0\ " ";\-#,##0\ " "=#,##0\ " ";[Red]\-#,##0\ " "?#,##0.00\ " ";\-#,##0.00\ " "I"#,##0.00\ " ";[Red]\-#,##0.00\ " "q*6_-* #,##0\ " "_-;\-* #,##0\ " "_-;_-* "-"\ " "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _ _-;\-* #,##0\ _ _-;_-* "-"\ _ _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_-"Bai";"Bai";"Ez"$"Egiazkoa";"Egiazkoa";"Faltsua".)"Aktibatuta";"Aktibatuta";"Desaktibatuta"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)                           P P          ff  `  a>    + ) , *       x@ @ , 0 8@ @ 8@ @ 8@ @ x@ @ ) 8 x@ @ , 8@ @ x@ @ , 8@ @ x@ @ ) 8@ @ 8!@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8 8 <@ @ 8@ 0@ @ <@ @ 8@ @ 8@ @ x@ x x@ @ 0@ @ x@ @ ) x@ @ x@ @ 8!@ @ 8!@ @ 0!@ @ x@ @ , 8@ @ 8!@@ 8! @ 8@@ 8 @ x@ @ ) x@ @ ) x!@ @ ) x@ @ ) 8@ @ <@ @ x@@ ) x @ ) <@ @ <@@ <@ < @ <!@@ <!@ < ! @ x@ ) x @ ) x@@ , x@ , x @ , x!@ @ ) x!@@ x!@ x! @ x@@ x@ x @ 8!@ @ p@ @ , p@ @ , p!@ @ , <@@ <@ < @ 8!@ @ x@ @ , x@ @ <!@ @ x@ @ <@ @ 8@ @ 8!@ @ x@@ , x@ , x @ , x @ , 8@ 8 @ 8!@ 8 ! @ x@ @ , <@ @ 8@ @ 8@ @ x@ @ ) x@ @ ) x@ @ ) x!@ @ ) x@@ , x@ , x @ , <@ @ 8@ @ 8@ @ ||Z}-}? 00_)}<}" 00_)\([$}<}# 00_)?\([$}<}$ 00_)23\([$}(}% 00_)}<}= a00_)\([$}<}1 00_)\([$}<}: e00_)\([$}}> ??v00_)̙\([$#,##"??\ _-@_ }}4 ???00_)\([$???#,##???"??\ ???_-@_ ???}}5 }00_)\([$#,##"??\ _-@_ }<}0 }00_)\([$}}. 00_)\([$???#,##???"??\ ???_-@_ ???}(}< 00_)}x};00_)\([$#,## "??\ _-@_}(}& 00_)}P}2 00_)\([$#,##}<}' 00_)\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)23\([$}<}( 00_)\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)23\([$}<}) 00_)\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)23\([$}<}* 00_)\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)23\([$}<}+ 00_)\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)23\([$}<}, 00_) \([$}<} 00_)ef \([$}<} 00_)L \([$}<}! 00_)23 \([$% 20 - Azentua1L% 20 - Azentua1 ef % 20 - Azentua2L"% 20 - Azentua2 ef % 20 - Azentua3L&% 20 - Azentua3 ef % 20 - Azentua4L*% 20 - Azentua4 ef % 20 - Azentua5L.% 20 - Azentua5 ef % 20 - Azentua6L2% 20 - Azentua6 ef % 40 - Azentua1L% 40 - Azentua1 L % 40 - Azentua2L#% 40 - Azentua2 L渷 % 40 - Azentua3L'% 40 - Azentua3 L % 40 - Azentua4L+% 40 - Azentua4 L % 40 - Azentua5L/% 40 - Azentua5 L % 40 - Azentua6L3% 40 - Azentua6 Lմ % 60 - Azentua1L % 60 - Azentua1 23 % 60 - Azentua2L$% 60 - Azentua2 23ږ % 60 - Azentua3L(% 60 - Azentua3 23כ % 60 - Azentua4L,% 60 - Azentua4 23 % 60 - Azentua5L0% 60 - Azentua5 23 !% 60 - Azentua6L4% 60 - Azentua6 23 " 1. izenburuaH 1. izenburua I}O# 2. izenburuaH 2. izenburua I}?$ 3. izenburuaH 3. izenburua I}23% 4. izenburua: 4. izenburua I}&Azalpen-testua>5Azalpen-testua 'Azentua1>Azentua1 O (Azentua2>!Azentua2 PM )Azentua3>%Azentua3 Y *Azentua4>)Azentua4 d +Azentua5>-Azentua5 K ,Azentua6>1Azentua6 F - F Bisitatutako hiperesteka.Egiaztapen-gelaxkaEgiaztapen-gelaxka ????????? ???/&Ehunekoa0Estekatutako gelaxkaXEstekatutako gelaxka } 1Gaizki:Gaizki  2GuztiraLGuztira OO3, Hiperesteka 4IrteeratIrteera ???????????? ??? 5KalkuluavKalkulua } 6Koma7&Koma [0]8"Moneta9* Moneta [0] :Neutroa<Neutroa e$Normala ;Oharraf Oharra < Ohar-testua8 Ohar-testua =Ondo6Ondo a >SarreratSarrera ̙ ??v ?Titulua5Titulua I}%XTableStyleMedium2PivotStyleLight16OBϕEzpQ=6X dIZFE - Vista personalizada`XZ1. Hiruhilekoa2. Hiruhilekoa"4. Hiruhilekoa f3. Hiruhilekoa""J4Gardentasuna201611 1 a 1 2016 3HH Kontratuak.xls3. HiruhilekoaYJ4Gardentasuna201611 1 a 1 2016 2HH Kontratuak.xls2. HiruhilekoaYJ4Gardentasuna201611 1 a 1 2016 4HH Kontratuak.xls4. HiruhilekoaY, ;& ;' ;' ;' ; ; ; ;8%Publizitate tresnak Medios Publicidad#Lizitatzaile kopurua N LicitadoresEsleipenduna Adjudicatario/a Xedea Objeto Xedea Objeto Kodea Cdigo2KONTRATOEN ALDAKETAK / MODIFICACIONES DE CONTRATOSAldaketa zkia. N modificacinaHedapen eremua (GFA / GFA + beste erakundeak) Ambito de aplicacin (DFG / DFG + otras entidades)-Luzapenaren iraupena Duracin de la prorroga7Zenbatekoa (zergak barne) Importe (impuestos incluidos)MEsleipen zenbatekoa (zergak barne) Importe Adjudicacin (impuestos incluidos)KHIRUHILABETEAN ESLEITUTAKO KONTRATUAK CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL TRIMESTREKontratu mota Tipo contrato URTEA AOHIRUHILEKOA TRIMESTRE,KONTRATOEN LUZAPENAK / CONTRATOS PRORROGADOS0Erabilitako prozedura Procedimiento adjudicacin6AKORDIO MARKOEN LUZAPENAK / ACUERDOS MARCO PRORROGADOSKONTRATUA EGITEARI UKO EGITEAK ETA ESLEIPEN PROZEDURA ETETEAK RENUNCIA A LA CELEBRACIN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIN Justifikazioa / JustificacinZenbatekoa / Importe Iraupena Duracin-Esleipen prozedura Procedimiento adjudicacinIraupen berria Nueva duracin9Zenbatekoa (zergak barne) importe (impuestos incluidos)%Aukerako prorrogak Prorrogas posiblesDZenbateko berria (zergak barne) Nuevo importe (impuestos incluidos)ERAKUNDEA / ENTIDAD@"ULIAZPI FUNDAZIOA" Gipuzkoako Foru Aldundiko erakunde autonomoa14-04UElikatze, garbiketa eta beste zerbitzuak / Servicio de Alimentacin, limpieza y otroszerbitzuak/servicios 1 urte/aoLLizitazio zenbatekoa (zergak kanpo) Importe Licitacin (impuestos excluidos)Irekia/abierto5Europako, Estatuko eta Gipuzkoako aldizkari ofizialakAuzo-Lagun, S Coop.X14015Higiene eta garbiketa produktuen hornidura. 1 lotea Produktu higienikoak /suministro de productos higinicos y de limpieza. Lote 1 productos higinicos Vadrisa, S.A.Higiene eta garbiketa produktuen hornidura. 2 lotea garbiketa produktuak /suministro de productos higinicos y de limpieza. Lote 2 productos de limpiezaJai Hornidurak, S.L.Lan arriskuen prebentziorako zerbitzua. 1 lotea osasuna zaintzea, eta espezialitate teknikoak / Servicio de prevencin de riesgos laborales. Lote 1: Vigilancia de la salud y especialidades tcnicasFremapLan arriskuen prebentziorako zerbitzua. 2 lotea: Larrialdi eta Autobabeseko planak / Servicio de prevencin de riesgos laborales. Lote 2: Planes de emergencia y autoproteccin UTE BiokMEsleipen zenbatekoa (zergak kanpo) Importe Adjudicacin (impuestos excluidos)X14019zEraikuntzetako instalazio termikoen mantentze zerbitzua / servicio de mantenimiento de instalaciones trmicas de edificios Giroa, SAUX14010X12008fFuntzio anitzeko ekipoen hornitzea eta mantentzea / Suministro y mantenimiento de equipos multifuncinAleko/Unitario?Ekipoen prezio haztatua/ Precio ponderado de equipos: 13,175,16%Sistemas de Oficina de Gipuzkoa, S.L.X13007+Erantzukizun Zibila / Responsabilidad CivilSeguros Lagun Haro, S.A.Gipuzkoako Kontratazio Zentralean eta espediente honetarako atxikitako erakundeak/ Entidadades adheridas al presente contrato y que forman parte de la Central de Compras de GipuzkoahGipuzkoako Foru Aldundia, erakunde autonomoak, Izfe / Diputacin Foral, sus organismos autnomos e Izfe.X120137Gas naturalaren hornikuntza / Suministro de Gas natural-FULIAZPIK ESLEITUTAKO KONTRATUAK / CONTRATOS ADJUDICADOS POR ULIAZPI sBESTE ERAKUNDEEKIN ELKARLANEAN IZAPIDETUTAKO KONTRATUAK / CONTRATOS GESTIONADOS EN COLABORACIN CON OTRAS ENTIDADESQGipuzkoako Foru Aldundiak ordaindua / Abonado por la Diputacin Foral de GipuzkoaEndesa Energia, S:A:U:X14006XArratoiak eta intsektuak hiltzeko zerbitzua / Servicio de desratizacin y desinsectacin!Tcnica Sanitaria Ambiental, S.L.X13014RInprimagailuen hornidura eta mantentzea / Suministro y mantenimiento de impresoras2008 Makelsako Gipuzkoa, S.L.>Ekipoen prezio haztatua/ Precio ponderado de equipos: 6.236,98Orona, S.Coop.7,147,92AJasogailuen mantentze lana / mantenimiento de aparatos elevadoresLizitazio kopurua erakunde guztiak barneratzen ditu, esleituak, ordez, soilik Uliazpikoa / El importe de licitacin incluye a todas las entidades adheridas; en cambio, el importe de adjudicacin corresponde a UliazpiX12021X12027Euskaltel, S.A.PTelefono bidezko komunikazio zerbitzua / Servicio de comunicaciones tellefnicasX13018DArgindar elektrikoaren hornikuntza / Suministro de energa elctricaIberdrola Generacin, S.A.)Eskaintzaren arabera /en base a la ofertaX13016AIbilgailuen aseguru estaldura / Coberturta de seguro de vehculos/Bilbao compaa annima de seguros y reasegurosX1120073C gasolioaren hornikuntza / Suministro de gasleo C Noroil, S.A.Prezioa/Precio: 24 ko prima finkoa /m3 nazioarteko kotizazio gainean / sobre la prima fija del valor de cotizacin internacionalX12018Babesa Suzai, S.A.Suteen eta intrusioaren aurkako sistemen mantenu eta zerbitzua. 2 lotea: Prebentzio sistemen mantenua/Servicio de mantenimiento de sistemas de proteccin de incendios e intrusin. Lote 2: mantenimiento de sistemas de prevencin Area 7, S.L.X12017CBulego materialaren hornikuntza / Suministro de material de oficina Montte, S.L.-Generali Espaa de Seguros y reaseguros. S.A.X1200313-07 2 urte/aosGureserbi, S.L._Enplegu Zentro Bereziei gordetako hitzarmena/ Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo13-0212-07;Garraio zerbitzua/Servicio de transporte: 1 Lotea: Donostia;Garraio zerbitzua/Servicio de transporte: 2 Lotea: Fraisoro:Garraio zerbitzua/Servicio de transporte: 3 Lotea: Zubieta<Garraio zerbitzua/Servicio de transporte: 4 Lotea: Zubillaga:Garraio zerbitzua/Servicio de transporte: 6 Lotea: AbuztuaAutocares Dez, S.A.Cuadra Bidean, S.L.KGarraio zerbitzua Egogain zentroan/Servicio de transporte en centro EgogainLarrialdiak, S. CoopIruzkina / ComentarioZerbitzu Integralak (garbiketa, ikuzketa, josketa, harrera eta lan administratiboak, eraikinen mantenua eta beste) / Servicios Integrales (limpieza, lavandera, costura, recepcin y tareas administrativas, mantenimiento de edificios y otros)09-03AJosetxu Enea eraikinaren alokairua/Alquiler vivienda Josetxu EneaAlokairua/Arrendamiento&3 urte, luzagarriak/aos prorrogables IzfeAtzegi Informatika arloan Aholkua, garapena, mantenua eta asistentzia teknikoa/asesoramiento, desarrollo, mantenimiento y asistencia tcnica en el rea informticaEsleipen prezioa erakunde guztien hitzarmenak barneratzen ditu / El importe de adjudicacin incluye el contrato para todas las entidadesXBizitza aseguru eta istripu-aseguru kolektiboak / Seguros colectivos de vida y accidenteSuteen eta intrusioaren aurkako sistemen mantenu eta zerbitzua. 1 lotea: Su itzalgailuak / Servicio de mantenimiento de sistemas de proteccin de incendios e intrusin. Lote 1: ExtintoresAtzegi adimen urritasuna duten pertsonen aldeko Gipuzkoako elkartea da / Atzegi es la Asociacin Gipuzkoana a favor de las personas con discapacidad intelectualIzfe Gipuzkoako Foru Aldundiari zerbitzu informatikoak emateko sozietate publikoa da / Izfe es la sociedad pblica creada para dar servicios informticos a la Diputacin Foral de Gipuzkoa8 hilabete/mesesUrtebete / 1 ao 47,799,12X15007=Elikagaien hornikuntza / Suministro de productos alimentciosColoniales Barbed, S.A.qGipuzkoako Foru Aldundia eta bere erakunde autonomoak / Diputacin Foral de Gipuzkoa y sus orgasnismos autnomos 16-0616-05kErriberako etxebizitza aldi baterako lagatzeko kontratua / Cesin temporal de uso de la vivienda de Riberas&5 urte, luzagarriak/aos prorrogables IESU parrokia/parroquiap: b;=>eM@A^cD E` G@ \IVKfLDNOP^RT-WdFYccB g2ɀ $zېx6 dMbP?_*+%' >M&Q?'?((\?)?M \\uligser1\LU0002,C 4dXXA4DINU"D 'D SMTJHP Universal Printing PCL 6InputBinTray2RESDLLUniresDLLHPDocUISUITrueESPRITSupportedTrueFastRes1bppResolution600dpiPrintQualityGroupPQGroup_2HPColorSmartAutomaticHPColorSmart_ColorOptions_EdgeControlNoCmdHPColorSmart_ColorOptions_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Text_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Text_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Text_RGBColorNoCmdHPColorSmart_Graphics_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Graphics_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Graphics_RGBColorNoCmdHPColorSmart_Photo_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Photo_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Photo_RGBColorNoCmdOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexVERTICALHPPrintOnBothSidesManuallyFalsePaperSizeA4HPConsumerCustomPaperTrueMediaTypeAUTOCollateOFFHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE112HPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPOutputBinOrientationFACEDOWNPunchingNoneStaplingNoneHPStaplingOpposedFalseEconomodeFalseTextAsBlackFalseAlternateLetterHeadFalseHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265OutputBinAutoHPDocPropResourceDatahpchl112.cabHPLpiSelectionNoneJPEGEnableAutoHPEasyColorOnHPMHDLLNameHPFIE112HP_DIBStitch_TintTestDisabledHPMediaTypeTreeviewPopupTrueHPColorModeCOLOR_MODEColorMode24bppTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPBornOnDateHPBODHPColorPlaneHPCPHPJobByJobOverrideJBJOHPJobAccWoPinTrueHPXMLFileUsedhpcu1126.xmlHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPEnableRAWSpoolingTrueRGBColorDefault-sRGBJRConstraintsJRCHDFullJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffHPBestGlossDefaultPSAlignmentFileHPCLS112IUPHx1o@N*(TtE 7qi@&-e@Qie@ЅDFFV,_܀{]|ɝ߽'E*!/)J &`+k?5T==1be_5B_F" pOh]N&swl^JV|OJ"mt}B%s5˸ sa%/FLpP9fD:*7EEkXMN&Ajzp?WJ>r" @XX{Gz?(\?&cU} A} 7A} 8A} "A} A} A} 8A} 8A} A} A} A} 8 A} A} 8$A} q AW@ +@@ @WrW0CCC C C C C CC0CDCYCCCCCCCCCCCCC [ "\\\\\\\\\\\\\\ a``````` ` `` ] ]]] bccccccc~ d@ dd ~ ^? ^^^"HHHHHHHHBBBBBB eA"eeeeeeeeeeeeee @ @ III @ @ @" @ @ @ @ @ @ @w X E EEE E E! E@~ E`@ E@ E@ E@ E@ E} E X E EEE E E!E AE+E E# E$~ E? E%E Xh Ex EEE E EiE,>AE,>AE? E# E$~ E? Ej Ek Xl Eu EEE E E Ev@E@E E# E$~ E@ Ev E Xm En EEE E E E@Eu@E E# E$~ E@ Es E Xm Eo EEE E E E Q@Ec@E E# E$~ E@ Es E Xm Ep EEE E E E@E@E E# E$~ E@ Es E Xm Eq EEE E E E[@E[@E E# E$~ E? Et E Xm Er EEE E EE@Ep@E E# E$~ E? EsE Xy Ez EEE E{ E| E@ E E@ E@ E@ E@ E~ E$VSSSSSSSSSSSSSS _B"______________ G G GGG n"n G G/ G G G n n Gw E E EEE~ Zd% AZ E#~ E E$~ E@ E Z ZE E& E' EEE~ Z@Z E#&E@ @D\(\? E$~ E@ E( Z< ZE E& E) EEE~ Z@Z E#&E|@D? E$~ E@ E* Z< ZE E3 E+ EEEZ@ @ [dZ E#~ E@ E$~ E@ E, Z< ZE E3 E- EEE~ Z@Z E#~ EQ@ E$~ E@ E. Z< ZE E0 E1 EEE~ Z0AZ E#~ E8@ E$~ E@ E2 Z< ZE E4 E5 EEE Z6Z E# E7 E$~ E@ E8 Z< ZE E9 E: EEE~ ZEAZ E#~ EPDA E$~ EPDA E; Z= Z EC E> E? EEE Z@Z E#~ EW E$ E@ ED Z< ZE EE EF EEE~ ZEZ E#~ EqA E$ E@ EG Z< Z EO EH EI EEE Z@Z E# EK E$ E@ EJ Z< ZE EQ EN EEE~ ZAZ E# EM E$ E@ EL Z< Z EO EP ES EEE~ Z,Z E#~ Ei9A E$~ E@ ER Z< Z EODl4``&4(4 C!C"C#C$C%C&C'D(D)D*D+D,D-D.D/D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D> ? ET EU EEE Z@ Z E# EW E$ E@ EV Z< ZE !EX !EY !EEE !Z@!Z !E#~ !Ev@ ! E$~ ! E@ ! EZ ! Z< ! ZE "E[ "E\ "EEE "Z@"Z "E#~ "E@ " E$ " E@ " E] " Z<" Z "E^ #E_ #E #EEE #Z@#Z #E#~ #EkA # E$ # E@ # E` # Z< # ZE $E_ $Ea $EEE $Z@$Z $E#~ $EUA $ E$ $ E@ $ Eb $ Z< $ ZE %Ec %Ed %EEE %Z@%Z %E#~ %E@ % E$ % E@ % Ee % Z< % ZE &Eg &E &EEE &Z@&Z &E#)&ER ,AT*A(=@ & E$~ & E@ & Ef & Z<& Z &E"'TTTTTTTTTTTTTT "(TTTTTTTTTTTTTT ")TTTTTTTTTTTTTT "*TTTTTTTTTTTTTT "+TTTTTTTTTTTTTT ",TTTTTTTTTTTTTT "-TTTTTTTTTTTTTT ".TTTTTTTTTTTTTT "/TTTTTTTTTTTTTT "0TTTTTTTTTTTTTT "1TTTTTTTTTTTTTT "2TTTTTTTTTTTTTT "3TTTTTTTTTTTTTT "4TTTTTTTTTTTTTT "5TTTTTTTTTTTTTT "6TTTTTTTTTTTTTT "7TTTTTTTTTTTTTT "8TTTTTTTTTTTTTT "9TTTTTTTTTTTTTT ":TTTTTTTTTTTTTT ";TTTTTTTTTTTTTT "<SSSSSTTSTTSSTT "=SSSSSTTSSSSSTT > > ?K ? ? ? ? ? ? ? |? }}}~ DU l&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2@DADBD CDD EDFDGD H I JDKDLD MDN ODPDQD RDSDTDUDVD WDXDYDZD[D\D]D^D_D"@UZZZZZZ "ANJJJJoopptuuuv "BOwxxxy Ck Cllllllllllllm DM Dn Dnnn Dn Dn Dn Dn D q D zr D nD "ELZZZZZZZ "FLZZZZZZZ "GP H H IK I I I@ I@ II I |I }}}~ "JNooooFFpptuuuv "KNooooFFpptuuuv "LQffffRRsswxxxy Mk Mllllllllllllm NM Nn Nnnn NqNr NnNn N qN zzz{ "ONooooijpptuuuv "PNooooijpptuuuv "QQffffghsswxxxy R R SK S| S}}} S|S S|S}}}}}~ "TNiiji "UNJJJJiji "VOgghg Dvl&&&2&&&2&&&2|&&&2h&&&`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDlDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@XD & g>@<<@BϕEzpQ=K@=  &(\?'(\?((\?)?M\\inprimer\A00129C 4dXXA4DINU" y!? SMTJxHP LaserJet P3010 Series PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPXMLFileUsedhpc30106.xmlResolution600dpiFastResTrueESPRITSupportedTrueOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexVERTICALHPDocUISUITruePaperSizeA4EdgeToEdgeFalseMediaTypeAUTOCollateONHPMediaTypeTreeviewPopupTrueEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineJPEGEnableAutoAlternateLetterHeadFalseHPEarlyWarmUpCommandEnableThresholdMopierHD128MBHPCustomDUplexableRange8.27x11_8.5x14OutputBinNoneHPDocPropResourceDatahpchl083.cabPrintQualityGroupPQGroup_1HPLpiSelectionNoneHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_COLORAUTHHPJobByJobOverrideJBJOHPJobAccWoPinTrueHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsLABELSPSAlignmentFilehpcLS083HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEPSServicesOptionPrnStat_SID_242_BID_270_HID_15521HPSmartHubInet_SID_263_BID_276_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE083HPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionIUPHx1o@.PԈ "!e@&P"LZ5-T-t B|.X222"`ruFBnzޝS.= T0{4<,ݑچNX=0 o }+{q?XŊ}lȹ{t2p-: z B=Z+:Ύ&kԴ:4]o(Cdl`M<.j8 T%Zoq):m&= ^ !eLڐB5B@:CSh,Ǫ+\Xqeg!;v9dI0{ϖ̐5e3gnJlKb)l4Bf|~k[I֟~e{8ֵ6d[|ߢZTsyUU?)?3L[v˿Lv;׎XEE|:?}kz+[^vun]\T%skB!B!" dXXHzG?(\?&BϕEzpQ=q  IISS UUUU VVTTVVTTVV TT GGFFSSLLHH RR SSLLKKJJKKIIJJEECC GG FF DDEEDDGGBBEEFFBBAAAAGGDDFF @@??????@@@@BB AA @@ ?? BB >>   DD LL KK JJ II DD GG FF EE EE PPPPNNQQPP QQ NNOONN OO QQQQPPOOMM NNOO !!!!  ####   &&&& $$$$ %%%% """" 7gg g2ɀ $_fh dMbP?_*+%( ?N&Q?'?((\?)?M \\uligser1\LU0002,C 4dXXA4DINU"D 'D SMTJHP Universal Printing PCL 6InputBinTray2RESDLLUniresDLLHPDocUISUITrueESPRITSupportedTrueFastRes1bppResolution600dpiPrintQualityGroupPQGroup_2HPColorSmartAutomaticHPColorSmart_ColorOptions_EdgeControlNoCmdHPColorSmart_ColorOptions_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Text_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Text_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Text_RGBColorNoCmdHPColorSmart_Graphics_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Graphics_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Graphics_RGBColorNoCmdHPColorSmart_Photo_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Photo_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Photo_RGBColorNoCmdOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexVERTICALHPPrintOnBothSidesManuallyFalsePaperSizeA4HPConsumerCustomPaperTrueMediaTypeAUTOCollateOFFHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE112HPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPOutputBinOrientationFACEDOWNPunchingNoneStaplingNoneHPStaplingOpposedFalseEconomodeFalseTextAsBlackFalseAlternateLetterHeadFalseHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265OutputBinAutoHPDocPropResourceDatahpchl112.cabHPLpiSelectionNoneJPEGEnableAutoHPEasyColorOnHPMHDLLNameHPFIE112HP_DIBStitch_TintTestDisabledHPMediaTypeTreeviewPopupTrueHPColorModeCOLOR_MODEColorMode24bppTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPBornOnDateHPBODHPColorPlaneHPCPHPJobByJobOverrideJBJOHPJobAccWoPinTrueHPXMLFileUsedhpcu1126.xmlHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPEnableRAWSpoolingTrueRGBColorDefault-sRGBJRConstraintsJRCHDFullJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffHPBestGlossDefaultPSAlignmentFileHPCLS112IUPHx1o@N*(TtE 7qi@&-e@Qie@ЅDFFV,_܀{]|ɝ߽'E*!/)J &`+k?5T==1be_5B_F" pOh]N&swl^JV|OJ"mt}B%s5˸ sa%/FLpP9fD:*7EEkXMN&Ajzp?WJ>r" @XX{Gz?(\?&cU} A} 7A} 8A} "A} A} A} 8A} 8A} A} A} A} 8 A} A} 8$A} q AW@ +@@ @WrW0CdC C C C C CCC0CDCYCCCCCCCCCCCC [ "\\\\\\\\\\\\\\ a``````` ` `` ] ]]] bccccccc~ d@ dd ~ ^@ ^^^"HHHHHHHHBBBBBB A" @ @ III @ @ @" @ @ @ @ @ @ @w X E EEE E E! E@~ E`@ E@ E@ E@ E@ E} E  @ @@  @ @ @ @  X E EEE E E!E AE+E E# E$~ E? E%E Xh Ex EEE E Ei E,>AE,>AE? E# E$~ E? Ej Ek Xl Eu EEE E E Ev@E@E E# E$~ E@ Ev E Xm En EEE E E E@Eu@E E# E$~ E@ Es E Xm Eo EEE E E E Q@Ec@E E# E$~ E@ Es E Xm Ep EEE E E E@E@E E# E$~ E@ Es E Xm Eq EEE E EE[@E[@E E# E$~ E? EtE Xm Er EEE E EE@Ep@E E# E$~ E? EsE Xy Ez EEE E{ E| E@ E E@ E@ E@ E@ E~ E$VSSSSSSSSSSSSSS B" G G GGG n"n G G/ G G G n n Gw E E EEE~ Zd% AZ E#~ E E$~ E@ E Z ZE E& E' EEE~ Z@Z E#&E@ @D\(\? E$~ E@ E( Z< ZE E& E) EEE~ Z@Z E#&E|@D? E$~ E@ E* Z< ZE E3 E+ EEEZ@ @[dZ E#~ E@ E$~ E@ E, Z< ZE E3 E- EEE~ Z@Z E#~ EQ@ E$~ E@ E. Z< ZE E0 E1 EEE~ Z0AZ E#~ E8@ E$~ E@ E2 Z< ZE E4 E5 EEE Z6Z E# E7 E$~ E@ E8 Z< ZE E9 E: EEE~ ZEAZ E#~ EPDA E$~ EPDA E; Z= Z EC E> E? EEE Z@Z E#~ EW E$ E@ ED Z< ZE EE EF EEE~ ZEZ E#~ EqA E$ E@ EG Z< Z EO EH EI EEE Z@Z E# EK E$ E@ EJ Z< ZE EQ EN EEE~ ZAZ E# EM E$ E@ EL Z< Z EOD.l4``&4(4 C!C"C#C$C%C&C'C(D)D*D+D,D-D.D/D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D? EP ES EEE~ Z, Z E#~ Ei9A E$~ E@ ER Z< Z EO !ET !EU !EEE !Z@!Z !E# !EW ! E$ ! E@ ! EV ! Z< ! ZE "EX "EY "EEE "Z@"Z "E#~ "Ev@ " E$~ " E@ " EZ " Z< " ZE #E[ #E\ #EEE #Z@#Z #E#~ #E@ # E$ # E@ # E] # Z<# Z #E^ $E_ $E $EEE $Z@$Z $E#~ $EkA $ E$ $ E@ $ E` $ Z< $ ZE %E_ %Ea %EEE %Z@%Z %E#~ %EUA % E$ % E@ % Eb % Z< % ZE &Ec &Ed &EEE &Z@&Z &E#~ &E@ & E$ & E@ & Ee & Z< & ZE 'Eg 'E 'EEE 'Z@'Z 'E#)'ER ,AT*A(=@ ' E$~ ' E@ ' Ef ' Z<' Z 'E"(TTTTTTTTTTTTTT ")TTTTTTTTTTTTTT "*TTTTTTTTTTTTTT "+TTTTTTTTTTTTTT ",TTTTTTTTTTTTTT "-TTTTTTTTTTTTTT ".TTTTTTTTTTTTTT "/TTTTTTTTTTTTTT "0TTTTTTTTTTTTTT "1TTTTTTTTTTTTTT "2TTTTTTTTTTTTTT "3TTTTTTTTTTTTTT "4TTTTTTTTTTTTTT "5TTTTTTTTTTTTTT "6TTTTTTTTTTTTTT "7TTTTTTTTTTTTTT "8TTTTTTTTTTTTTT "9TTTTTTTTTTTTTT ":TTTTTTTTTTTTTT ";TTTTTTTTTTTTTT "<TTTTTTTTTTTTTT "=SSSSSTTSTTSSTT ">SSSSSTTSSSSSTT ? ? D l&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@ ADBDCD DDE FDGDHD I J KDLDMD NDO PDQDRD SDTDUDVDWD XDYDZD[D\D]D^D_D @K @ @ @ @ @ @ @ |@ }}}~ "AUZZZZZZ "BNJJJJoopptuuuv "COwxxxy D D EM En Ennn En En En En E q E zr E nE "FLZZZZZZZ "GLZZZZZZZ "HP I I JK J J J@ J@ JJ J |J }}}~ "KNooooFFpptuuuv "LNooooFFpptuuuv "MQffffRRsswxxxy N N OM On Onnn OqOr OnOn O qO zzz{ "PNooooijpptuuuv "QNooooijpptuuuv "RQffffghsswxxxy S S TK T| T}}} T|T T|T}}}}}~ "UNiiji "VNJJJJiji "WOgghg Dl|&&&2&&&2&&&2|&&&2h&&&`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDlDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBlX' g' g>@<<'"?q VVVV WWWWWW SS TTTTTT UUUUUU QQQQQQQQ RRRRRRRR NN OOOOOOOO PPPPPPPP LLLLLL MMMMMM JJJJJJ KKKKKK HHHHHHHH HH II FFFFFFFF FF GGGGGGGG GG CCCCCCCC DD EEEEEEEE EE AAAAAAAA BBBBBB '''' ?? @@@@@@@@ $$$$ %%%% &&&& !!!! """" ####          gg g2ɀ $z1GS[^7a dMbP?_*+%( ?N&Q?'?((\?)?M" \\uligser1\F000222D ߁ 4dXA4Canonh` Canon iR-ADV C5030/5035 UFR IIddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJd   d !"#d!dddd!   d ddH8 4 22h 1 4 22h 1Xdd Ariald\CNZSRGBC.ICC\CNZSRGBC.ICC\CNZSRGBC.ICC CONFIDENCIALCONFIDENCIALHArialConfiguracin predeterminadaXd " @XX{Gz?(\?&cU} A} 7A} 8A} "A} A} A} 8A} 8A} A} A} A} 8 A} A} 8$A} q AW@ +@@ @WrW0CdC C C C C CCC0CDCYCCCCCCCCCCCC [ "\\\\\\\\\\\\\\ a``````` ` `` ] ]]] bccccccc~ d@ dd ~ ^@ ^^^"HHHHHHHHBBBBBB A" @ @ III @ @ @" @ @ @ @ @ @ @w X E EEE E E! E@~ E`@ E@ E@ E@ E@ E} E  @ @@  @ @ @ @  X E EEE E E!E AE+E E# E$~ E? E%E Xh Ex EEE E Ei E,>AE,>AE? E# E$~ E? Ej Ek Xl Eu EEE E E Ev@E@E E# E$~ E@ Ev E Xm En EEE E E E@Eu@E E# E$~ E@ Es E Xm Eo EEE E E E Q@Ec@E E# E$~ E@ Es E Xm Ep EEE E E E@E@E E# E$~ E@ Es E Xm Eq EEE E EE[@E[@E E# E$~ E? EtE Xm Er EEE E EE@Ep@E E# E$~ E? EsE Xy Ez EEE E{ E| E@ E E@ E@ E@ E@ E~ E$VSSSSSSSSSSSSSS B" G G GGG n"n G G/ G G G n n Gw E E EEE~ Zd% AZ E#~ E E$~ E@ E Z ZE E& E' EEE~ Z@Z E#&E@ @D\(\? E$~ E@ E( Z< ZE E& E) EEE~ Z@Z E#&E|@D? E$~ E@ E* Z< ZE E3 E+ EEEZ@ @[dZ E#~ E@ E$~ E@ E, Z< ZE E3 E- EEE~ Z@Z E#~ EQ@ E$~ E@ E. Z< ZE E0 E1 EEE~ Z0AZ E#~ E8@ E$~ E@ E2 Z< ZE E4 E5 EEE Z6Z E# E7 E$~ E@ E8 Z< ZE E9 E: EEE~ ZEAZ E#~ EPDA E$~ EPDA E; Z= Z EC E> E? EEE Z@Z E#~ EW E$ E@ ED Z< ZE EE EF EEE~ ZEZ E#~ EqA E$ E@ EG Z< Z EO EH EI EEE Z@Z E# EK E$ E@ EJ Z< ZE EQ EN EEE~ ZAZ E# EM E$ E@ EL Z< Z EOD.l4``&4(4 C!C"C#C$C%C&C'C(D)D*D+D,D-D.D/D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D? EP ES EEE~ Z, Z E#~ Ei9A E$~ E@ ER Z< Z EO !ET !EU !EEE !Z@!Z !E# !EW ! E$ ! E@ ! EV ! Z< ! ZE "EX "EY "EEE "Z@"Z "E#~ "Ev@ " E$~ " E@ " EZ " Z< " ZE #E[ #E\ #EEE #Z@#Z #E#~ #E@ # E$ # E@ # E] # Z<# Z #E^ $E_ $E $EEE $Z@$Z $E#~ $EkA $ E$ $ E@ $ E` $ Z< $ ZE %E_ %Ea %EEE %Z@%Z %E#~ %EUA % E$ % E@ % Eb % Z< % ZE &Ec &Ed &EEE &Z@&Z &E#~ &E@ & E$ & E@ & Ee & Z< & ZE 'Eg 'E 'EEE 'Z@'Z 'E#)'ER ,AT*A(=@ ' E$~ ' E@ ' Ef ' Z<' Z 'E"(TTTTTTTTTTTTTT ")TTTTTTTTTTTTTT "*TTTTTTTTTTTTTT "+TTTTTTTTTTTTTT ",TTTTTTTTTTTTTT "-TTTTTTTTTTTTTT ".TTTTTTTTTTTTTT "/TTTTTTTTTTTTTT "0TTTTTTTTTTTTTT "1TTTTTTTTTTTTTT "2TTTTTTTTTTTTTT "3TTTTTTTTTTTTTT "4TTTTTTTTTTTTTT "5TTTTTTTTTTTTTT "6TTTTTTTTTTTTTT "7TTTTTTTTTTTTTT "8TTTTTTTTTTTTTT "9TTTTTTTTTTTTTT ":TTTTTTTTTTTTTT ";TTTTTTTTTTTTTT "<TTTTTTTTTTTTTT "=SSSSSTTSTTSSTT ">SSSSSTTSSSSSTT ? ? D l&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@ ADBDCD DDE FDGDHD I J KDLDMD NDO PDQDRD SDTDUDVDWD XDYDZD[D\D]D^D_D @K @ @ @ @ @ @ @ |@ }}}~ "AUZZZZZZ "BNJJJJoopptuuuv "COwxxxy D D EM En Ennn En En En En E q E zr E nE "FLZZZZZZZ "GLZZZZZZZ "HP I I JK J J J@ J@ JJ J |J }}}~ "KNooooFFpptuuuv "LNooooFFpptuuuv "MQffffRRsswxxxy N N OM On Onnn OqOr OnOn O qO zzz{ "PNooooijpptuuuv "QNooooijpptuuuv "RQffffghsswxxxy S S TK T| T}}} T|T T|T}}}}}~ "UNiiji "VNJJJJiji "WOgghg Dl|&&&2&&&2&&&2|&&&2h&&&`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDlDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBlX ' g>@<< q VVVV WWWWWW SS TTTTTT UUUUUU QQQQQQQQ RRRRRRRR NN OOOOOOOO PPPPPPPP LLLLLL MMMMMM JJJJJJ KKKKKK HHHHHHHH HH II FFFFFFFF FF GGGGGGGG GG CCCCCCCC DD EEEEEEEE EE AAAAAAAA BBBBBB '''' ?? @@@@@@@@ $$$$ %%%% &&&& !!!! """" ####          gg g2ɀ $tʞF dMbP?_*+%( ?N&Q?'?((\?)?M" \\uligser1\F000222D ߁ 4dXA4Canonh` Canon iR-ADV C5030/5035 UFR IIddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJd   d !"#d!dddd!   d ddH8 4 22h 1 4 22h 1Xdd Ariald\CNZSRGBC.ICC\CNZSRGBC.ICC\CNZSRGBC.ICC CONFIDENCIALCONFIDENCIALHArialConfiguracin predeterminadaXd " @XX{Gz?(\?&cU} A} 7A} 8A} "A} A} A} 8A} 8A} A} A} A} 8 A} A} 8$A} q AW@ +@@ @WrW0CdC C C C C CCC0CDCYCCCCCCCCCCCC [ "\\\\\\\\\\\\\\ a``````` ` `` ] ]]] bccccccc~ d@ dd ~ ^@ ^^^"HHHHHHHHBBBBBB A" @ @ III @ @ @" @ @ @ @ @ @ @w X E EEE E E! E@~ E`@ E@ E@ E@ E@ E} E  @ @@  @ @ @ @  X E EEE E E!E AE+E E# E$~ E? E%E Xh Ex EEE E Ei E,>AE,>AE? E# E$~ E? Ej Ek Xl Eu EEE E E Ev@E@E E# E$~ E@ Ev E Xm En EEE E E E@Eu@E E# E$~ E@ Es E Xm Eo EEE E E E Q@Ec@E E# E$~ E@ Es E Xm Ep EEE E E E@E@E E# E$~ E@ Es E Xm Eq EEE E EE[@E[@E E# E$~ E? EtE Xm Er EEE E EE@Ep@E E# E$~ E? EsE Xy Ez EEE E{ E| E@ E E@ E@ E@ E@ E~ E$VSSSSSSSSSSSSSS B" G G GGG n"n G G/ G G G n n Gw E E EEE~ Zd% AZ E#~ E E$~ E@ E Z ZE E& E' EEE~ Z@Z E#&E@ @D\(\? E$~ E@ E( Z< ZE E& E) EEE~ Z@Z E#&E|@D? E$~ E@ E* Z< ZE E3 E+ EEEZ@ @[dZ E#~ E@ E$~ E@ E, Z< ZE E3 E- EEE~ Z@Z E#~ EQ@ E$~ E@ E. Z< ZE E0 E1 EEE~ Z0AZ E#~ E8@ E$~ E@ E2 Z< ZE E4 E5 EEE Z6Z E# E7 E$~ E@ E8 Z< ZE E9 E: EEE~ ZEAZ E#~ EPDA E$~ EPDA E; Z= Z EC E> E? EEE Z@Z E#~ EW E$ E@ ED Z< ZE EE EF EEE~ ZEZ E#~ EqA E$ E@ EG Z< Z EO EH EI EEE Z@Z E# EK E$ E@ EJ Z< ZE EQ EN EEE~ ZAZ E# EM E$ E@ EL Z< Z EOD.l4``&4(4 C!C"C#C$C%C&C'C(D)D*D+D,D-D.D/D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D:D;D<D=D>D? EP ES EEE~ Z, Z E#~ Ei9A E$~ E@ ER Z< Z EO !ET !EU !EEE !Z@!Z !E# !EW ! E$ ! E@ ! EV ! Z< ! ZE "EX "EY "EEE "Z@"Z "E#~ "Ev@ " E$~ " E@ " EZ " Z< " ZE #E[ #E\ #EEE #Z@#Z #E#~ #E@ # E$ # E@ # E] # Z<# Z #E^ $E_ $E $EEE $Z@$Z $E#~ $EkA $ E$ $ E@ $ E` $ Z< $ ZE %E_ %Ea %EEE %Z@%Z %E#~ %EUA % E$ % E@ % Eb % Z< % ZE &Ec &Ed &EEE &Z@&Z &E#~ &E@ & E$ & E@ & Ee & Z< & ZE 'Eg 'E 'EEE 'Z@'Z 'E#)'ER ,AT*A(=@ ' E$~ ' E@ ' Ef ' Z<' Z 'E"(TTTTTTTTTTTTTT ")TTTTTTTTTTTTTT "*TTTTTTTTTTTTTT "+TTTTTTTTTTTTTT ",TTTTTTTTTTTTTT "-TTTTTTTTTTTTTT ".TTTTTTTTTTTTTT "/TTTTTTTTTTTTTT "0TTTTTTTTTTTTTT "1TTTTTTTTTTTTTT "2TTTTTTTTTTTTTT "3TTTTTTTTTTTTTT "4TTTTTTTTTTTTTT "5TTTTTTTTTTTTTT "6TTTTTTTTTTTTTT "7TTTTTTTTTTTTTT "8TTTTTTTTTTTTTT "9TTTTTTTTTTTTTT ":TTTTTTTTTTTTTT ";TTTTTTTTTTTTTT "<TTTTTTTTTTTTTT "=SSSSSTTSTTSSTT ">SSSSSTTSSSSSTT ? ? D l&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&@ ADBDCD DDE FDGDHD I J KDLDMD NDO PDQDRD SDTDUDVDWD XDYDZD[D\D]D^D_D @K @ @ @ @ @ @ @ |@ }}}~ "AUZZZZZZ "BNJJJJoopptuuuv "COwxxxy D D EM En Ennn En En En En E q E zr E nE "FLZZZZZZZ "GLZZZZZZZ "HP I I JK J J J@ J@ JJ J |J }}}~ "KNooooFFpptuuuv "LNooooFFpptuuuv "MQffffRRsswxxxy N N OM On Onnn OqOr OnOn O qO zzz{ "PNooooijpptuuuv "QNooooijpptuuuv "RQffffghsswxxxy S S TK T| T}}} T|T T|T}}}}}~ "UNiiji "VNJJJJiji "WOgghg Dl|&&&2&&&2&&&2|&&&2h&&&`DaDbDcDdDeDfDgDhDiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDsDtDuDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDlDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBlX& g' g>@<<'" q VVVV WWWWWW SS TTTTTT UUUUUU QQQQQQQQ RRRRRRRR NN OOOOOOOO PPPPPPPP LLLLLL MMMMMM JJJJJJ KKKKKK HHHHHHHH HH II FFFFFFFF FF GGGGGGGG GG CCCCCCCC DD EEEEEEEE EE AAAAAAAA BBBBBB '''' ?? @@@@@@@@ $$$$ %%%% &&&& !!!! """" ####          gg 2 IZFE Oh+'0HP` IZFEMURUA EIZAGIRRE, TomasMicrosoft Excel@Ӱ@#9@9iM՜.+,0 PXl t| 8 IZFE, S.A. 1. Hiruhilekoa2. Hiruhilekoa4. Hiruhilekoa3. Hiruhilekoa#'1. Hiruhilekoa'!Inprimatzeko_area#'2. Hiruhilekoa'!Inprimatzeko_area#'3. Hiruhilekoa'!Inprimatzeko_area#'4. Hiruhilekoa'!Inprimatzeko_area)'1. Hiruhilekoa'!Inprimatzeko_izenburuak)'2. Hiruhilekoa'!Inprimatzeko_izenburuak)'3. Hiruhilekoa'!Inprimatzeko_izenburuak)'4. Hiruhilekoa'!Inprimatzeko_izenburuak Lan-orriakBarruti izendunak !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FG.NWorkbook(Revision LogSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8