Plenos ordinarios municipales 14/12/2023 05:31

Fecha de subida: 10/04/2024 12:42

/

Firma del acta

Firmante 1

Nombre del firmante: 72443022Z ANA MARIA AZKOITIA (R: P2001800H)

Tipo de certificado: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Documento acuerdos

Acuerdos adoptados.pdf

Navegación interactiva

Puntos del día

Oradores

Ana Azkoitia Urteaga

00:00:19-00:00:34

Ana Azkoitia Urteaga

00:00:19-00:00:34

Ana Azkoitia Urteaga

00:00:35-00:27:37

Janire Igoa Merino

00:27:37-00:29:39

Ana Azkoitia Urteaga

00:29:39-00:30:01

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:30:01-00:35:45

Ana Azkoitia Urteaga

00:35:45-00:35:48

Asier Altuna Epelde

00:35:48-00:41:25

Ana Azkoitia Urteaga

00:41:25-00:50:54

Jose Joakin Etxaniz Peña

00:50:54-00:51:42

Ana Azkoitia Urteaga

00:51:42-00:53:24

Asier Altuna Epelde

00:53:24-00:56:03

Ana Azkoitia Urteaga

00:56:03-01:00:04

Asier Altuna Epelde

01:00:04-01:01:25

Ana Azkoitia Urteaga

01:01:25-01:05:07

Unai Urquijo Rodriguez

01:05:07-01:05:17

Ana Azkoitia Urteaga

01:05:17-01:05:23

Ana Azkoitia Urteaga

01:05:17-01:05:23

Ana Azkoitia Urteaga

01:05:25-01:07:00

Jose Joakin Etxaniz Peña

01:07:00-01:07:16

Ana Azkoitia Urteaga

01:07:16-01:07:31

Ana Azkoitia Urteaga

01:07:31-01:08:50

Ana Azkoitia Urteaga

01:07:16-01:07:31

Ana Azkoitia Urteaga

01:07:31-01:08:50

Jose Joakin Etxaniz Peña

01:08:50-01:09:07

Ana Azkoitia Urteaga

01:09:07-01:09:19

Unai Urquijo Rodriguez

01:09:19-01:09:30

Ana Azkoitia Urteaga

01:09:30-01:09:34

Ana Azkoitia Urteaga

01:09:30-01:09:34

Ana Azkoitia Urteaga

01:09:36-01:12:06

Janire Igoa Merino

01:12:06-01:12:19

Ana Azkoitia Urteaga

01:12:19-01:12:21

Jose Joakin Etxaniz Peña

01:12:21-01:13:08

Ana Azkoitia Urteaga

01:13:08-01:13:10

Asier Altuna Epelde

01:13:10-01:14:35

Ana Azkoitia Urteaga

01:14:35-01:16:33

Unai Urquijo Rodriguez

01:16:33-01:16:40

Ana Azkoitia Urteaga

01:16:40-01:16:55