Plenos ordinarios municipales 21/11/2023 19:00

Fecha de subida: 27/11/2023 11:45

/

Firma del acta

Firmante 1

Nombre del firmante: LUCIA OCARIZ BADIOLA - 34090005A

Tipo de certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Documento acuerdos

Acuerdos adoptados.pdf

Navegación interactiva

Puntos del día

Oradores

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:27-00:00:59

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:00:27-00:00:59

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:01:01-00:01:08

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:01:01-00:01:08

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:01:09-00:03:12

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:01:09-00:03:12

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:03:14-00:07:17

Aritz ELGARRESTA BERASATEGI

00:07:17-00:11:20

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:11:20-00:23:44

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:11:20-00:23:44

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:23:46-00:24:10

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:24:10-00:27:29

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:27:29-00:27:33

Aránzazu GONZÁLEZ SAN VICENTE

00:27:33-00:39:44

Daniel JIMÉNEZ ÁLVAREZ

00:39:44-00:40:32

Ainhoa OSINALDE ZALDUA

00:40:32-00:45:40

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:45:40-00:45:46

Beste batzuk/Otros

00:45:46-00:50:24

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:50:24-00:53:21

Aránzazu GONZÁLEZ SAN VICENTE

00:53:21-00:54:25

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:54:25-00:54:31

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:54:25-00:54:31

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:54:32-00:54:49

Miren Agurtzane BASABE ARRIZABALAGA

00:54:49-00:56:06

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:56:06-00:56:14

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:56:06-00:56:14

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:56:15-00:56:26

Miren Agurtzane BASABE ARRIZABALAGA

00:56:26-00:57:31

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:57:31-00:57:34

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

00:57:31-00:57:34

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:57:35-00:58:25

Miren Agurtzane BASABE ARRIZABALAGA

00:58:25-00:59:43

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:59:43-00:59:59

Mikel SERRANO APERRIBAY

00:59:43-00:59:59

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:00:01-01:00:03

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

01:00:03-01:06:47

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:06:47-01:06:49

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:06:47-01:06:49

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:06:50-01:07:02

Lucía OCÁRIZ BADIOLA

01:07:02-01:12:11

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:12:11-01:12:13

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:12:11-01:12:13

Mikel SERRANO APERRIBAY

01:12:14-01:12:27